اولین هنرستان هوشمند با رتبه 3 ستاره
پودمانی
ارسال شده توسط meraj
امتحان پودمانی چیست؟

 نحوه ارزشیابی دروس پودمانی  نمره مستمر هر پودمان: از 5 نمره داده میشود فقط بایستی گرد شده 0/5 باشد یعنی 0/25 یا 0/75 ندارد یعنی فقط اعداد : 0 ، 0/5 ، 1 ، 1/5 ، 2 ، 2/5 ، […]

ادامه مطلب

ثبت نام در رشته های شبکه و نرم افزار - ساختمان (معماری)