اولین هنرستان هوشمند با رتبه 3 ستاره

لینک ورود به کلاسهای آنلاین

دهم کامپیوتر A https://online.ostadsalam.ir/ch/o608-92850

دهم کامپیوتر B https://online.ostadsalam.ir/ch/o608-71206

دهم کامپیوتر C https://online.ostadsalam.ir/ch/o608-98544

دهم ساختمان https://online.ostadsalam.ir/ch/o608-81028

یازدهم کامپیوتر A https://online.ostadsalam.ir/ch/o608-41861

یازدهم کامپیوتر B https://online.ostadsalam.ir/ch/o608-14707

یازدهم کامپیوتر C https://online.ostadsalam.ir/ch/o608-48810

یازدهم کامپیوتر D https://online.ostadsalam.ir/ch/o608-12014

یازدهم ساختمان https://online.ostadsalam.ir/ch/o608-84328

دوازدهم کامپیوتر A https://online.ostadsalam.ir/ch/o608-59961

دوازدهم کامپیوتر B https://online.ostadsalam.ir/ch/o608-78698

دوازدهم معماری https://online.ostadsalam.ir/ch/o608-33935

ثبت نام در رشته های شبکه و نرم افزار - ساختمان (معماری)