شهرک غرب - خیابان سیمای ایران - روبروی کوچه هفتم

دانش آموختگان دوره اول سال تحصیلی 76-75

دانش آموختگان دوره دوم سال تحصیلی 77-76

دانش آموختگان دوره سوم سال تحصیلی 78-77

دانش آموختگان دوره چهارم سال تحصیلی 79-78

دانش آموختگان دوره پنجم سال تحصیلی 80-79

دانش آموختگان دوره ششم سال تحصیلی 81-80

دانش آموختگان دوره هفتم سال تحصیلی 82-81

دانش آموختگان دوره هشتم سال تحصیلی 83-82

دانش آموختگان دوره نهم سال تحصیلی 84-83

دانش آموختگان دوره دهم سال تحصیلی 85-84

دانش آموختگان دوره یازدهم سال تحصیلی 86-85

دانش آموختگان دوره دوازدهم سال تحصیلی 87-86

دانش آموختگان دوره سیزدهم سال تحصیلی 88-87

دانش آموختگان دوره چهاردهم سال تحصیلی 89-88

دانش آموختگان دوره پانزدهم سال تحصیلی 90-89

دانش آموختگان دوره شانزدهم سال تحصیلی 91-90

دانش آموختگان دوره هفدهم سال تحصیلی 92-91

دانش آموختگان دوره هجدهم سال تحصیلی 93-92

دانش آموختگان دوره نوزدهم سال تحصیلی94-93

دانش آموختگان دوره بیستم سال تحصیلی 95-94

دانش آموختگان دوره بیست و یکم سال تحصیلی 96-95

خبر آمد خبری در راه است ... (آخرین اخبار و اطلاعیه های هنرستان)