اولین هنرستان هوشمند با رتبه 3 ستاره

نمونه سوال امتحانات نوبت دوم 401-400

دینی 1

دینی 2

دینی 3

الزامات محیط کار

کارگاه نوآوری

تفکر و سواد رسانه ای

مدیریت خانواده

دانش فنی پایه (کامپیوتر)

انسان و محیط زیست

دانش فنی تخصصی

نقشه برداری

نمونه سوال دانش فنی پایه ساختمان

ریاضی1

ریاضی 2

ریاضی 3

متره قسمت اول

متره قسمت دوم

پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی

تجارت الکترونیک

عناصر

نصب و راه اندازی سیستم

سلامت بهداشت

شیمی

فیزیک

نمونه سوالات درس استان شناسی تهران

سوالات درس جغرافیای ایران

هویت اجتماعی قسمت1

هویت اجتماعی قسمت2

تاریخ معاصر

نمونه سوالات عربی 2 خرداد 1401

نمونه سوالات عربی 3 خرداد1401

نمونه سوالات عربی 1 خرداد1401

جزوه فارسی دهم 1401

فارسی11 خرداد 1401

نکات مهم درس فارسی و نگارش 3

نمونه سوالات حجم و ماکت

نقشه کشی رایانه

کاربرد فناوری نوین

نمونه_سوالات_تجهیزات_شبکه_پودمان_5

زبان یازدهم

زبان دهم

آمادگی دفاعی

نمونه سوالات درس برنامه سازی

تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی

مبانی طراحی

تاسیسات1

تاسیسات2

معرفی رشته های شبکه و نرم افزار رایانه - ساختمان