شهرک غرب - خیابان سیمای ایران - روبروی کوچه هفتم

سوالات نوبت دوم 400-1399

نمونه سوال- دینی دهم

نمونه سوال-دینی یازدهم

نمونه سوال- دینی دوازدهم

نمونه سئوال- هویت اجتماعی 1

نمونه سئوال- هویت اجتماعی 2

نمونه سئوال-تاریخ-1

نمونه سئوال-تاریخ-2

نمونه سئوال-جغرافیا

نمونه سوال -تاسیسات

نمونه سوال-تولید محتوا

نمونه سئوال -تجهیزات شبکه

نمونه سئوال-برنامه سازی

نمونه سوال – آشنایی بناهای تاریخی

نمونه سئوال-پیاده سازیB

نمونه سئوال- نقشه کشی رایانه ای

نمونه سئوال- مبانی طراحی

نمونه سوال -عناصر و جزئیات

نمونه سئوال- تجارت 1

نمونه سئوال- تجارت 2

نمونه سئوال- تجارت 3

نمونه سئوال- تجارت 4

نمونه سئوال- تجارت 6

نمونه سئوال-پیاده سازی یازدهA1

نمونه سئوال-پیاده سازی یازدهA2

نمونه سئوال-پیاده سازی یازدهA3

نمونه سئوال-پیاده سازی یازدهA4

نمونه سئوال- زبان دهم

نمونه سئوال-زبان یازدهم

نمونه سوال – مدیریت خانواده

نمونه سئوال- فارسی دهم

نمونه سئوال-فارسی یازدهم

نمونه سئوال-فارسی دوازدهم

نمونه سئوال-نصب و راه اندازی 1

نمونه سئوال-نصب و راه اندازی 2

نمونه سئوال-نصب و راه اندازی 3

نمونه سئوال-نصب و راه اندازی4

نمونه سئوال-نصب و راه اندازی 5

نمونه سوالات نصب و راه اندازی 6

نمونه سئوال-کارگاه نو آوری

نمونه سئوال-شناخت مواد و مصالح

آمادگی دفاعی

نمونه سئوال- عربی دهم

نمونه سئوال- عربی یازدهم

نمونه سئوال -عربی دوازدهم

نمونه سوال ریاضی دهم

نمونه سوالات ریاضی یازدهم پودمان 5

نمونه سوالات ریاضی دوازدهم پودمان 5

نمونه سئوال- متره و بر آورد

نمونه سئوال-هنرهای تجسمی

نمونه سوالات کاربرد فناوری های نوین

نمونه سوالات سلامت و بهداشت

نمونه سئوال-شیمی

نمونه سوال فیزیک پودمان 5

نمونه سئوال- دانش فنی تخصصی

نمونه سوالات ترم دوم انسان ومحیط زیست-استاد ایمانی

نمونه سئوال- نقشه برداری

نمونه سئوال-الزامات محیط کار

خبر آمد خبری در راه است ... (آخرین اخبار و اطلاعیه های هنرستان)