اولین هنرستان هوشمند با رتبه 3 ستاره

سال ورزشی و تفریحی هنرستان 

سالن ورزشی و تفریحی با امکانات بوکس، ایرهاکی، دارت، پینگ پنگ، فوتبال دستی، شطرنج، فوتبال، والیبال

استفاده از سالن ورزشی در زنگ ورزش

زمین ورزش، استخر، کارتینگ، پینت بال و سالن های ورزشی

به منظور بالا بردن سطح ورزشی و بهبود وضعیت جسمانی هنرجویان و شرکت در مسابقات ورزشی بین مدارس

زمین چمنسالن ورزشی هنرستان هوشمند انفورماتیک تهران

ایرهاکی سالن ورزشی هنرستان هوشمند انفورماتیک تهران

سالن ورزشی هنرستان هوشمند انفورماتیک تهران

فوتبال دستی سالن ورزشی هنرستان هوشمند انفورماتیک تهران

پینگ پنگ دستی سالن ورزشی هنرستان هوشمند انفورماتیک تهران

میز پینگ پنگ

دارت سالن ورزشی هنرستان هوشمند انفورماتیک تهران

 • امکانات ورزشی
 • امکانات ورزشی
 • دارت سالن ورزشی هنرستان هوشمند انفورماتیک تهران
 • امکانات ورزشی
 • پینت بال
 • امکانات ورزشی
 • سالن ورزشی
  سالن ورزشی هنرستان
 • ورزش
 • سالن ورزشی هنرستان هوشمند انفورماتیک تهران
 • امکانات ورزشی
 • امکانات ورزشی
 • ورزش 97-96
  زمین چمن هنرستان
 • پینگ پنگ سالن ورزشی هنرستان هوشمند انفورماتیک تهران
 • سالن ورزشی
  زمین چمن هنرستان
 • پینت بال
 • فوتبال دستی سالن ورزشی هنرستان هوشمند انفورماتیک تهران

معرفی رشته های شبکه و نرم افزار رایانه - ساختمان